Sosiale Rettigheter og Nyttige Lenker

 


Nyttige Lenker

Norske Billedkunstnere - Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes fagorganisasjon.
Atelierfellesskap LKV - Lademoen Kunstnerverksteder, for kunstnere i Trondheim.
Kunstakademiet, NTNU - tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst.
Babel - et visningsrom for kunst i Trondheim
Artscenetrondheim - en nettportal som setter fokus på kunstscenen i Trondheim.
TSSK  - en kunstnerstyrt formidlingsinstitusjon i Trondheim.
TEKS - Trondheim Elektroniske Kunstsenter.
STFK  - det tredje forvaltningsnivået i tillegg til kommunene og staten.
NTFK - det tredje forvaltningsnivået i tillegg til kommunene og staten.
Trondheim kommune - Kultur, kunst og fritid.
Mesen - har hovedfokus på å utvikle kunst- og kulturprosjekter.


1: Hva er forskjellen på pensjonsgivende/personinntekt og næringsinntekt?

Pensjonsgivende/personinntekt er den inntekten man betaler skatt av. Når man er selvstendig næringsdrivende er personinntekten det som er igjen etter at driftsutgifter er skrevet av. (lov 8-35) Av personinntekten din får du pensjonspoeng.

Næringsinntekt er inntekt av næringen/kunsten din. Etter at du har skrevet av driftsutgifter, står du igjen med personinntekten din. Den blir grunnlaget for om du har rett på å motta sykepenger av Folketrygden (NAV).

 

2: Folketrygdens grunnbeløp

Det er greit å vite hva folketrygdens grunnbeløp er. Det vil være utslagsgivende for om du har rett på foreksempel sykepenger. Per 1.mai 2016 er folketrygdens grunnbeløp (1 G) på 92 576 kr.

 

3: Når kan man som selvstendig næringsdrivende få sykepenger?

Grunnleggende informasjon om sykepenger til næringsdrivende finnes i trygdeloven paragraf 8-35. 2.ledd. Det er den pensjonsgivende inntekt (personinntekten) som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten. (lov 8-35, 2. ledd, Trygdeloven) Dersom den selvstendige næringsdrivende har store fradrag (driftsutgifter), kan personinntekten bli lav, selv om brutto næringsinntekt er høy.

 

4: Hvem kan få sykepenger?

1: Du må være sykmeldt/arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
2: Du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt/arbeidsufør.
3: Du må tape pensjonsgivende inntekt (personinntekt) på grunn av sykdom/arbeidsuførhet. Sykepengegrunnlaget skal som hovedregel svare til den pensjonsgivende årsinntekten som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre inntektsårene. Det er din pensjonsgivende inntekt (personinntekt) som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten.

Dette betyr at gjennomsnittet av personinntekten din de tre siste år før du ble sykmeldt må minst utgjøre en halv G for å få utbetalt sykepenger(hovedregel).

Det finnes et unntak fra hovedregelen om inntekt fra tre siste årene: Hvis din arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, og denne endringen medfører at den pensjonsgivende årsinntekten (personinntekten) avviker mer enn 25 prosent fra inntekten beregnet etter hovedregelen(gjennomsnitt av de siste 3 år), da fastsettes sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra den pensjonsgivende årsinntekten som kan godtgjøres på sykmeldingstidspunktet. Dette gjelder også hvis du ikke har pensjonspoeng for de tre siste årene på grunn av for lav inntekt, eller fordi du ble yrkesaktiv i løpet av de siste tre årene.

Send følgende dokumentasjon til NAV når du vil ha beregning av ditt sykepengegrunnlag som nystartet selvstendig næringsdrivende eller dersom arbeidssituasjonen eller virksomheten er varig endret:
1: Oversikt over innbetalt forskuddsskatt.
2: Likning som enda ikke er utlagt.
3: Oppgave fra regnskapsfører eller revisor dersom den inneholder opplysninger om pensjonsgivende årsinntekt (personinntekt). 

 

5: Hva kan du få?

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett til sykepenger fra 17. sykedag. Det er et vilkår for rett til sykepenger at du som frilanser jevnlig har inntekt av oppdrag. For deg som selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 65 prosent av sykepengegrunnlaget. For deg som frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget. (Unntak er hvis du tegner egen sykepengeforsikring i folketrygden, se lov 8-36 i Trygdeloven)

 

6: Foreldrepenger og svangerskapspenger

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten (personinntekten) for de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak. Vil du lese mer om foreldrepenger og svangerskapspenger, se kapittel 14 i Trygdeloven.

 

7: Dagpenger

Folketrygdens grunnbeløp
Sykepenger
Dagpenger
Foreldrepenger

På NBKs hjemmeside finnes god informasjon om andre rettigheter og lover som gjelder deg som er kunstner. Her finner du bla informasjon om utstillingsvederlag og honnorar.

 

Til Toppen...