TBK har 131 medlemmer med bred kompetanse innenfor ulike former for samtidskunst.

 
Non-photo-blue.gif
 

Trøndelag Bildende Kunstnere

TBK er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i regionen Midt-Norge som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. TBKs medlemmer er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i NBK.

Dette gjøres blant annet ved å sikre vederlag/honorar ved visning og annen bruk av billedkunst. Man arbeider kontinuerlig for å utvide rammene for stipendordningen og fremme forståelse for billedkunst. Videre arbeider fagorganisasjonen for at det skal være mulig å bo og arbeide med samtidskunst hvor man ønsker i landet. Blant annet ved å arbeide for et desentralisert mangfoldig kulturtilbud og sikre nok atelier/arbeidplasser for visuelle kunstnere. Videre forsvarer organisasjonen ytringsfriheten.

TBK har rundt 130 medlemmer som besitter bred kompetanse innenfor ulike former for samtidskunst i dag. Årsmøte er organisasjonens øverste organ. Her velges flere av medlemmene våre som representanter i verv, som representanter i juryer, og er dermed med på å vurdere kunstnerisk kvalitet, regionalt og nasjonalt. Videre deltar våre medlemmer som representanter i ulike råd og utvalg som gjelder samtidskunstfeltet.

 

EIER OG ARRANGØR AV TRØNDELAGSUTSTILLINGEN

Hvert år arrangerer TBK Trøndelagsutstillingen. Utstillingen har fri innsendelse og kunstnere med tilknytning til Trøndelag kan søke. Utstillingen tar sikte på å presentere på bredest mulig måte, det som skjer på kunstscenen i regionen. Trøndelagsutstillingen produseres av Trøndelag Senter for Samtidskunst.

 

TBK STYRER & DRIVER KUNSTNERSTYRT GALLERI

TBK styrer og driver (gjennom valgte representanter) Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) i fellesskap med Norske Kunsthåndtverkere Midt-Norge. Institusjonen er ideell i sitt formål og har kunstfaglig evaluerings- og rådgivningsmyndighet i forhold til det offentlige hva gjelder utsmykking, innkjøp til offentlige samlinger og liknende.

 

Vedtekter for Trøndelag Bildende Kunstnere

Vedtatt på TBKs årsmøte 2017 og godkjent av NBKs landsmøte 16.juni 2017

 § 1: TBKs ORGANISASJON

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE (TBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Trøndelag.

TBK er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.

TBK er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.
 

 § 2: FORMÅL

TBK skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Trøndelag.
TBK eier og arrangerer den regionale landsdelsutstilllingen «Trøndelagsutstillingen».

§ 3: MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap stilles til TBKs styre. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere som er bosatt eller har tilknytning til Trøndelag, og som oppfyller opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i TBK medfører automatisk medlemskap i NBK. Søknader hvor søker ikke har formell utdanning vil bli vurdert av TBK kunstfaglige råd.

§ 3-2. Medlemmer plikter å betale kontingent til både TBK og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til TBK fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang, og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i TBK. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder betales 1/2 kontigent til TBK.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som ønsker å flytte sitt medlemsskap fra en annen distriktsorganisasjon for kortere eller lengre tid kan gjøre dette ved enkel henvendelse til TBK/NBK.

§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at TBK kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Trøndelagsfylkene. Fullmakten er ikke-eksklusiv.

§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Trøndelag, som tidligere har vært medlem av TBK, eller som har sterk tilknytning til Trøndelag, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, - samt studenter ved Kunstakademiet i Trondheim kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir hverken stemmerett i TBKs organer eller medlemskap i NBK. Studentmedlemsskap opphører ved endt utdanning.

§ 4: TBKs ORGANER

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstfaglig råd (§ 9)
 

§ 5: ÅRSMØTET

§ 5-1. Årsmøtet er TBKs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende.

§ 5-2. Årsmøtet holdes hvert år før 15. mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på Årsmøtet.

§ 5-3. Alle medlemmer av TBK har møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn tre fullmakter. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 1/3 av medlemsmassen er tilstede eller har avgitt fullmakt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet og vil være beslutningsdyktig så fremt det er korrekt innkalt. Assosierte medlemmer og observatører har møterett, men ikke stemmerett.

§ 5-5. Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder, referent og to medlemmer til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtet behandler:

Styrets årsberetning
Regnskap med revisjonsberetning
Saker fremmet av Styret
Innkomne saker
Rapporter
Handlingsprogram for kommende periode
Budsjett for kommende periode
Fastsettelse av medlemskontingent
Valg

§ 5-7. Årsmøtet velger:

Styrets Leder
Styrets medlemmer med vara (4 + 2).
Nominasjonsutvalget med vara (3 + 1)
Kunstfaglig Råd (5 + 3)
Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
Representanter til alle verv velges for 2 år. Samme person kan ikke velges til flere av TBKs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av TBK som er valgbare.
 

§ 6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene eller et flertall i styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

 

Til Toppen

§ 7: STYRET

§ 7-1.1 Styret er TBKs øverste organ mellom årsmøtene. Årsmøtet velger styrets leder som står for den daglige ledelse av TBK og er TBKs ansikt utad.

§ 7-1.2 Styret består av 5 medlemmer, inkludert styreleder samt 2 varamedlemmer

§ 7-1.3 Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Det skal annethvert år velges 2 og 3 kandidater, slik at styret til enhver tid har kontinuitet.

§ 7-2. Styret har ansvar for TBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§8) og Kunstfaglig råd (§ 9). Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.

§ 7-3. Det skal avholdes minst 8 styremøter i året. Styreleder innkaller til styremøter og sakspapirer sendes ut før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§ 7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 7-5. Styrets medlemmer plikter å vise varsomhet ved behandling av dokumenter og opplysninger de får i forbindelse med styrevervet eller andre oppgaver for TBK. Styrets diskusjoner anses for fortrolige. Flertallet i styret kan i enkeltsaker pålegge styremedlemmene taushetsplikt.
 

§ 8: NOMINASJONSUTVALGET

§ 8-1.1 Nominasjonsutvalget skal nominere kandidater til alle verv som skal velges på årsmøtet. TBKs styre og TBKs medlemmer kan komme med forslag. Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.

§ 8-1.2 Nominasjonsutvalget bestar av 3 kandidater og 1 varamedlem hvor flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.

§ 8-1.3 Nominasjonsutvalget velges for 1 år av gangen.

§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte. TBKs styre og medlemmer kan komme med forslag.

§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite. TBKs styre og medlemmer kan komme med forslag.

§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 8-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.
 

§ 9: KUNSTFAGLIG RÅD

§ 9-1. Kunstfaglig Råd er TBKs kunstfaglige råd og jury. Kunstfaglig råd er ansvarlig for kunstfaglig vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, stipendtildelinger. utstillinger og lignende.

§ 9-1.2 Kunstfaglig rad bestar av 5 representanter og 3 varamedlemmer hvor av flest mulige faggrupper innen billedkunstfeltet er representert.

§ 9-1.3 Kunstfaglig råd velges for 2 år av gangen.

§ 9-2. Ved eksterne juryverv, hvor TBK skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner Kunstfaglig råd frem til kandidater blant TBKs medlemmer.

§ 9-3. Kunstfaglig råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstfaglig råds avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 9-4. Kunstfaglig råd velger selv leder. Kunstfaglig råd er beslutningsdyktig når 5 av juryens medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.
 

§ 10. MEDLEMSMØTER

Styret innkaller til medlemsmøter. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.
 

§ 11. URAVSTEMNING

Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan Årsmøtet eller Ekstraordinært Årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning. NBKs Landsmøtevedtak og TBKs Årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning. Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også TBKs medlemmer. Minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen må stemme likelydende, ellers er ikke uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret.
 

§ 12. OPPLØSNING

For at vedtak om oppløsning av TBK skal være gyldig, må det vedtas av to påfølgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes TBKs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres.
 

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.


 

Styreleder

Dennis (Kalle) Eriksson

STYREMEDLEMMER

Andreas Schille
Karin Aurora Lindell
Mathilde W. Gaustad
Per Formo

VARA

Astrid Findreng
Randi H. Hjorth

Styret

Styret har ansvar for TBKs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt Årsmøtet, Nominasjonsutvalget og Kunstfaglig råd. Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet. 

Mail: trondelagbildendekunstnere@yahoo.no

 
 

 

 

Rådets Leder

Markus Lantto

Rådets Medlemmer

Carlos A. Correia
Barbro Tiller
Elisabeth A. Strand
Charlotte Rostad

VARA

Karianne Stensland
Tore Reisch
Linn Halvorsrød

 

Kunstfaglig Råd

Kunstfaglig Råd er TBKs kunstfaglige råd og jury. Rådet er ansvarlig for kunstfaglig vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, stipendtildelinger. utstillinger og lignende. 

 
 

 

Nominasjonskomiteen

Nominasjonsutvalget skal nominere kandidater til alle verv som skal velges på årsmøtet. 

Komiteen

Ellen Sofie Griegel

Grethe Britt Fredriksen
Tobias Liljedahl

vara 

Merete Morgenstierne

 


 

Medlemmer