Bli Medlem!

Hvorfor søke medlemsskap?

Du får kontakt med andre profesjonelle billedkunstnere. Du kan delta i å utvikle fagpolitiske mål, planer og strategier for billedkunstnere og du kan delta på generalforsamlingen, TBKs øverste organ.

Hvem kan søke medlemsskap i TBK?

Vi vurderer søknader om medlemskap en gang i året.  Frist for å søke er 15. september. Unntak 2018 er at søknadsfristen forlenget en måned til 15 okt. Nye medlemskap gjelder fra 1.januar påfølgende år.

Søkere må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå. For søkere som ikke har mastergrad, må det dokumenteres et tilsvarende profesjonsnivå. Opptak til distrikts-organisasjonene tilsluttet Norske billedkunstnere skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og realkompetanse.

TBK har to typer medlemskap

1. Fullt medlemsskap: Yrkesaktive billedkunstnere bosatt i Trøndelag, som oppfyller opptaksvilkårene for distriktsorganisasjoner, vedtatt av NBK, har rett til medlemsskap i TBK.

2. Assosiert medlemsskap: Tidligere medlemmer av TBK og/eller medlemmer med tilknytning til Trøndelag, kan søke om assosiert medlemskap. Dette medlemskapet gir hverken stemmerett i TBKs organer eller medlemskap i NBK.

VIKTIG! / Important!

Husk det er søkers ansvar å dokumentere et nødvendig faglig nivå. Alle søkere med mastergrad må legge ved link til dokumentasjon på utdanning. Søknader uten dokumentasjon blir avvist.

It's the applicants responsibility to show a qualifying level of artistic skills. All applicants with a masters degree must add a link to the documentation of education. Applications without documentation will be rejected.

 
Navn / Name *
Navn / Name
Jeg sender et CV i PDF-format til / I will send a CV in PDF-format to trondelagbildendekunstnere@yahoo.no *